Privacy & Cookies

SIBEL N.V., met maatschappelijke zetel te 8510 Marke, Doenaertstraat 21 (0431.614.663), info@nobody.be, +32 (0)56 22 39 71, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring, alsook voor de gegevensbescherming.

De door u verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Wij verwerken uw persoonsgegevens conform de Belgische wetgeving en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die per 25 mei 2018 van toepassing is. 

Door het meedelen van uw persoonsgegevens verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van huidige privacyverklaring en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking van uw gegevens.

 

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens ernstig en nemen dan ook de gepaste maatregelen om het misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw gegevens tegen te gaan. 

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

Mocht u van mening zijn dat uw gegevens niet goed beveiligd worden of aanwijzingen hebben van misbruik, kan u contact opnemen via info@nobody.be.  

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens, die hierna worden opgesomd, conform hetgeen wettelijk vereist en enkel in zoverre deze nodig zijn om u van dienst te kunnen zijn voor de levering en facturatie van de door u bestelde producten.

Verzameld en verwerkte persoonsgegevens: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum en -plaats, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, bankrekeningnummer(s), gegevens over uw activiteiten op onze website.

Tevens worden overige persoonsgegevens die u ons zelf willens en wetens verstrekt, verwerkt.

 

De persoonsgegevens worden bewaard en verwerkt voor de periode die nodig voor de verwerking van de bestelling en van de contractuele relatie tussen SIBEL N.V. en de klant.

De website maakt tevens gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen na uw expliciete, voorafgaande toestemming. Deze gegevens worden gebruikt voor het onderhouden en verbeteren van onze website. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, klik hier.  

 

U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SIBEL N.V. om ernstige en legitieme redenen. U heeft tevens het recht zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, in welk geval u geen reden hoeft op te geven. Ook heeft u het recht van vrije gegevensoverdracht, hetgeen inhoudt dat u deze kan bekomen om op een gangbare manier aan een derde over te dragen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@nobody.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, verzoeken wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

SIBEL N.V. verbindt zich ertoe uw verzoek uiterlijk binnen de dertig dagen te behandelen. 

U heeft steeds de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, waarvan u de gegevens onderstaand aantreft:

Gegevensbeschermingsautoriteit/Autorité de Protection des Données

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

+32 (0)2 274 48 35

contact@adp-gba.be

COOKIES

De website maakt gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen na uw expliciete, voorafgaande toestemming. Deze gegevens worden gebruikt voor het onderhouden en verbeteren van onze website. 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Inschrijven op onze nieuwsbrief

Indien u zich voor onze nieuwsbrief registreert, gebruiken wij de daarvoor benodigde of afzonderlijk door u verstrekte gegevens om u regelmatig onze (e- mail)nieuwsbrief te sturen.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een link die hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen. Na uitschrijving wissen wij uw e- mailadres, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of dit gebruik ons wettelijk is toegestaan en wij u hierover informeren in deze verklaring.