Algemene voorwaarden

Deze verkoopsvoorwaarden regelen het gebruik van de website www.nobody.be van de N.V. SIBEL, met ondernemingsnummer 0431.614.663 en maatschappelijke zetel te 8510 Marke (België), Doenaertstraat 21 (hierna ‘de verkoper’ genoemd). De N.V. SIBEL heeft als BTW-nummer BE0431.614.663. De verkoopsvoorwaarden zijn ook van toepassing telkens wanneer een bestelling via de webshop van de N.V. SIBEL wordt geplaatst via www.nobody.be. 
 
De website van de N.V. SIBEL, www.nobody.be, werd gecreëerd in opdracht van en wordt beheerd door de verkoper. Gebruikers mogen de informatie op de site kosteloos bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik, maar niet voor commerciële doeleinden. Eenieder die een bestelling plaatst op de website (hierna genoemd 'de klant'), bevestigt door de bestelling een natuurlijk persoon en bovendien handelingsbekwaam te zijn.
 
Handelingsonbekwamen dienen zich te laten vertegenwoordigen door hun wettelijke vertegenwoordiger die eveneens gebonden is door deze verkoopsvoorwaarden en het bestelformulier zelf moet invullen dan wel de handelingsonbekwame hiertoe expliciete toestemming moet verlenen. Hierbij blijven de bepalingen uit het onderstaand artikel ‘privacy’ omtrent de verwerking van persoonsgegevens onverkort gelden.
 
Het plaatsen van de bestelling houdt een betalingsverplichting in. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden die op de website worden gepubliceerd. Voor het plaatsen van een bestelling is het aanvaarden van de algemene voorwaarden noodzakelijk. Wie bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van de verkoper te kennen en te aanvaarden. De algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar en te raadplegen via de website. 
 
Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website te raadplegen zijn, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen. Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.
 
Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgische recht. 

Aanbod, bestelling en bevestiging

Een bestelling kan enkel worden geplaatst via www.nobody.be. De klant kan slechts een bestelling doen na de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden, van de prijzen en de beschrijving van het aanbod. De bestelling van de klant is pas definitief na ontvangst van een orderbevestiging van de verkoper.
 
Bestellingen via de website worden geacht voor niet-beroepsmatige doeleinden te worden geplaatst. Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden enkel voor consumenten in de zin van Boek VI van het Wetboek Economisch Recht, zoals ingevoegd door de Wet van 21 december 2013 houdende invoeging van boek VI "Marktpraktijken en consumentenbescherming" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek VI, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek VI, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht, (BS 30 december 2013; err., BS 20 januari 2014, err., BS 18 maart 2014, err., BS 24 maart 2014). Handelaars die een bestelling voor beroepsdoeleinden willen plaatsen, dienen zich desgevallend te bevragen bij de klantenservice (info@nobody.be).
 
De verkoper verbindt er zich toe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen. De online bestelling kan slechts verwerkt worden als de klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd overeenkomstig het onderstaande artikel ‘handtekening en bewijs’. 
 
De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren in geval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor de verkoper onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel.

Prijzen en betaling 

De prijzen (steeds in euro) zijn deze vermeld op de website op het ogenblik van de bestelling en zoals bevestigd op de orderbevestiging. Alle vermelde prijzen zijn inclusief btw, met uitzondering voor intracommunautaire zendingen aan houders van een BTW-nummer, waar een BTW-tarief van 0 % geldt. De klant staat zelf in voor de juistheid van het doorgegeven BTW-nummer.
 
Eventuele kortingen zijn uitsluitend van toepassing op (het deel van) de bestelling waarop deze worden gegeven en geven de klant in geen geval recht op deze of soortgelijke kortingen bij toekomstige bestellingen.
 
De leveringskosten zijn niet inbegrepen in de prijs en dienen door klant te worden betaald. 
 
Betaling dient de levering vooraf te gaan en gebeurt via één van volgende betalingsmogelijkheden: Visa, MasterCard, American Express of PayPal. Het bedrag van uw betaling wordt onmiddellijk na uw bevestiging van betaling van uw kaart gedebiteerd.
 
Facturen worden uitsluitend in elektronisch formaat bezorgd. 

Levering

Levering is enkel mogelijk binnen de Europese Unie zijnde: naar België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië en Zweden.
 
De leveringstermijn gaat pas in na ontvangst van betaling. Er wordt gestreefd naar een zo kort mogelijke leveringstermijn. De leveringstermijn bedraagt minimaal 1 werkdag en maximaal 30 dagen na ontvangst van de betaling voor levering in België, en minimaal 2 werkdagen en maximaal 30 dagen in andere landen. De verkoper is niet aansprakelijk voor vertraging of uitblijven van de levering door toedoen van de vervoerder of de koper.
 
Indien de koper de oorzaak is van de vertraagde levering of de klant op onredelijke wijze weigert de levering te aanvaarden of op te halen, heeft de verkoper het recht de overeenkomst te beëindigen en de goederen niet langer ter beschikking te stellen of te houden. 
 
Desgevallend zal de verkoper het bedrag van de aankoopprijs dat de klant in het kader van de koopovereenkomst al heeft betaald, terugbetalen, onder aftrek van een schadevergoeding gelijk aan 20% van de totale aankoopprijs van het (de) bestelde Product(en). Indien de schade hoger oploopt, behoudt de verkoper zich het recht voor een hoger bedrag in te houden en zal deze laatste het bewijs van haar schade voorleggen aan de koper.
 

Herroepingsrecht en retour

Conform de artikels VI 47-52 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de consument over een termijn van 30 dagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen.
 
Elk besteld artikel kan binnen 30 kalenderdagen worden teruggestuurd op de door hem/haar gekozen wijze. De kosten voor retourneren zijn ten laste van de klant. Het artikel dient te worden terugbezorgd in de originele verpakking. In elk geval wordt retour enkel aanvaard indien het artikel onbeschadigd, ongebruikt, proper, ongedragen en ongewassen is, alsook met het (de) oorspronkelijke etiket(ten). De verkoper behoudt zich het recht voor om te weigeren (een) teruggezonden product(en) dat (die) niet in verkoopbare staat is (zijn), te ruilen.  In het geval van beschadiging van de goederen, staat de klant in voor de waardevermindering.
 
Aan retour zijn, naast eventuele verzendingskosten voor de retour geen kosten noch enige vergoeding verbonden.
 
Na afhandeling van de retour wordt de klant door de verkoper terugbetaald op dezelfde wijze als de wijze waarop de betaling gedaan werd.

Garantie

Elk probleem of gebrek met betrekking tot de levering van een artikel, beschadiging of kwalitatieve tekortkoming moet binnen de zeven dagen telefonisch via het nummer +32 (0)56 22 39 71 of schriftelijk worden gemeld via een aangetekend schrijven aan het adres N.V. SIBEL, 8510 Marke (België), Doenaertstraat 21 of per e-mail via info@nobody.be. De koper bezorgt aan de verkoper een duidelijke foto van de beschadigde verpakking of de beschadigde levering. De verkoper stelt alles in het werk om een antwoord te geven binnen de 5 werkdagen na het contact met de klant.
 
In geval van gesignaleerde problemen buiten de normale slijtage die het gevolg is van een normaal gebruik, moet de klant dit melden aan de klantendienst via bovengenoemde kanalen en dit binnen de twee maanden na ontvangst van de bestelling. Indien de levering moet teruggezonden worden naar de verkoper ten gevolge van beschadiging of kwalitatieve tekortkoming, neemt de verkoper de kosten voor retour op zich.
 
De verkoper biedt de in de wet voorziene garanties.
 
De verkoper is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, verkeerd gebruik of foute behandeling van een artikel door de klant.
 
Een artikel met een aanvaard gebrek wordt kosteloos vervangen of hersteld. Indien de kosten van herstelling buiten verhouding zijn, behoudt de verkoper zich het recht voor het artikel te vervangen of om te ruilen door een gelijkaardig artikel.
 
Indien de klant niet tevreden is met hoe zijn/haar klacht wordt behandeld, kan deze voor een geschillenregeling terecht bij de Consumentenombudsdienst en bij de Europese Geschillencommissie.

Handtekening en bewijs 

De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering.
 
De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft.
 
De uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de klant geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs. De bekrachtiging van de klant geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de website.

Aansprakelijkheid

De producten in de webshop worden zo nauwkeurig mogelijk beschreven en afgebeeld. De klant erkent op de hoogte te zijn van het feit dat de kleuren op de foto's lichtjes kunnen afwijken van de kleuren van d originele producten.
 
De verkoper is niet aansprakelijk voor enig verlies, kosten, schade of uitgaven die voortvloeien uit een laattijdige levering doordat de voorraad uitgeput is. In geen geval kan de verkoper door de klant aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte schade en de totale aansprakelijkheid van de verkoper in het kader van een koopovereenkomst mag in geen geval hoger zijn dan het bedrag dat door de klant aan de verkoper is betaald. 
 
Dit artikel is niet van toepassing in geval van fraude of opzettelijk wangedrag van de verkoper. Voor zover de verkoper afhangt van de samenwerking met en de diensten en de leveringen van derden, kan de verkoper op niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade door de schuld van die derden.

Aansprakelijkheid voor gebruik website

De website van de verkoper is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de klant over de producten en activiteiten van de verkoper. De verkoper heeft m.b.t. de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.
 
De verkoper heeft het recht om op ieder ogenblik de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.
 
De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige hinder of schade door het gebruik van internet, door enige panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus, noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat als overmacht kan worden aanzien.

Overmacht

De verkoper is niet verantwoordelijk indien de uitvoering een van haar verplichtingen wordt vertraagd, verhinderd, beperkt of bemoeilijkt door een geval van overmacht (brand, overstroming, ontploffing, niet of gebrekkige levering door de leveranciers, ...) of door enige andere oorzaak buiten de redelijke controle van de verkoper. In dat geval wordt de verkoper vrijgesteld van de uitvoering van zijn verplichtingen voor zover en voor de duur van het onvermogen om dat te doen. 
 
Indien de overmacht langer dan 30 kalenderdagen duurt, kunnen zowel de verkoper als de koper de overeenkomst schriftelijk beëindigen zonder dat enige vergoeding aan de klant moet worden betaald. 
 
Aangezien de verbintenis van de klant ten aanzien van de verkoper in wezen een verplichting tot betaling inhoudt, wordt overmacht met gevolgen voor de klant uitdrukkelijk uitgesloten.

Privacy

Door het plaatsen van een bestelling, verklaart de klant kennis te hebben genomen van het Privacybeleid van de verkoper. Het Privacybeleid van de verkoper bevat de nodige informatie over hoe en waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt.
 
Met dit Privacybeleid leeft de verkoper de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”. Middels huidig Privacybeleid stelt de verkoper zich tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.
 
De Klant heeft het recht om de verwerkte gegevens op te vragen, te bekijken, bij te werken en zich te verzetten tegen het gebruik ervan voor direct marketing door Sibel, krachtens de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende richtsnoeren voor de bescherming van de persoonlijke privacy.
 
Voor het uitoefenen van het recht inzake inzage, wijziging of schrapping van persoonsgegevens, kan de klant contact opnemen met de klantenservice, volgens de procedure beschreven in het Privacybeleid van de verkoper. 

Intellectuele eigendom

Alle onderdelen van de site van de verkoper, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn exclusieve eigendom van de verkoper en auteursrechtelijk beschermd.
 
Gebruikers die over een eigen website beschikken en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link willen instellen tussen de eigen site en de startpagina van de verkoper, moeten hiervoor uitdrukkelijk toestemming vragen aan de verkoper.
 
De merknaam en het logo Nobody en alle verwante namen, ontwerpmerken en slogans zijn handelsmerken van N.V. SIBEL. De verkoper is de eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten die verband houden met de producten die via de webshop te koop worden aangeboden. De lay-out en het grafische ontwerp van de website van de verkoper en daarnaast ook van alle ontwerpen, foto's, afbeeldingen, illustraties, tekstmateriaal en video- of audiobestanden die op deze website zijn gepubliceerd, worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten en blijven de exclusieve eigendom van Sibel. 
 
Elke vorm van reproductie, publicatie, imitatie of enig ander soort gebruik (met uitzondering van afdrukken van een kopie en downloaden van uittreksels van webpagina's voor persoonlijk gebruik) in welke vorm dan ook, zonder uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming van Sibel, is verboden.

Bevoegdheid en toepasselijk recht

Deze overeenkomst is onderworpen aan de bepalingen van het Belgische recht. Ingeval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken van het arrondissement West-Vlaanderen, zijnde de Vredegerechten van Kortrijk of de Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk en desgevallend het Hof van Beroep te Gent, bevoegd.

Online geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan voor consumenten, die u kunt vinden op https://ec.europa.eu/consumers/odr/.