Algemene voorwaarden

Op deze pagina's vindt u de algemene voorwaarden (hierna "Algemene voorwaarden" genoemd) die gelden voor de levering van de producten die op de website www.nobody.be (hierna "Producten" genoemd) staan. Gelieve de Algemene voorwaarden grondig te lezen voor u Producten bestelt via de bovengenoemde website. U moet begrijpen dat u door Producten op deze website te bestellen, akkoord gaat dat u gebonden bent door deze Algemene voorwaarden. Druk een kopie van deze Algemene voorwaarden af of bewaar dit bestand op uw computer voor eventuele naslag in de toekomst.

 

1. ALGEMEEN

Nobody is een webshop (www.nobody.be) waarin accessoires en textiel te koop worden aangeboden door de besloten vennootschap SIBEL BVBA, een bedrijf onder Belgisch recht met maatschappelijke zetel in Doenaertstraat 21, 8510 Marke (België) en geregistreerd in de kruispuntbank voor ondernemingen (BCE/KBO) onder het nummer 0431.614.663 (hierna "Sibel" genoemd). Elke internetgebruiker die een bestelling plaatst via de webshop van Sibel, wordt in deze Algemene voorwaarden de "Klant" genoemd. Deze Algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen van Sibel, alle bestellingen door de Klant en alle overeenkomsten met betrekking tot de aankoop van Producten tussen Sibel en de Klant. Tijdens het bestelproces moet de Klant de Algemene voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden door op de knop naast de zin "Ik bevestig dat ik de Algemene voorwaarden heb gelezen en aanvaard ze onvoorwaardelijk en integraal" te klikken. De Klant krijgt hierbij de mogelijkheid aangeboden om deze Algemene voorwaarden af te drukken en ze te bewaren op de computer. Tenzij dat uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen tussen Sibel en de Klant, wordt de toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden uitgesloten.

 

2. BESTELPROCES

De bestelling van de Klant blijft gelden als een aanbieding tot Sibel een orderbevestiging heeft verstuurd. Er komt een overeenkomst tot stand en Sibel wordt wettelijk verplicht het (de) bestelde Product(en) aan de Klant te leveren zodra Sibel de bestelling heeft aanvaard door via e-mail een orderbevestiging te sturen waarin wordt vermeld dat Sibel de bestelling van de Klant heeft aanvaardt en waarin een referentienummer en de details van het (de) bestelde Product(en) wordt gegeven. Sibel mag de bestelling van de Klant weigeren indien er onvoldoende voorraad is. In dat geval wordt de Klant op de hoogte gebracht van het gebrek aan voorraad en betaalt Sibel elke van de Klant ontvangen betaling terug. Sibel behoudt zich bovendien het recht voor om een bestelling van de Klant te weigeren als die een eerdere bestelling (volledig of gedeeltelijk) niet heeft betaald en daarnaast ook als een eerder geplaatste bestelling het voorwerp van een betwisting tussen Sibel en de Klant was of is.

 

3. LEVERING

Het (de) Product(en) worden geleverd op de plaats van levering die door de Klant tijdens het bestelproces is opgegeven. Sibel verzendt Producten alleen naar adressen in lidstaten van de Europese Unie. Sibel streeft ernaar te leveren binnen 1-29 werkdagen nadat de bestelling van de Klant is aanvaard. Als Sibel verwacht de geschatte leverdatum niet te kunnen halen, wordt de Klant daarvan op de hoogte gebracht. Sibel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verliezen voor directe of indirecte schade als gevolg van vertragingen in de levering. Als de levering vertraging oploopt doordat de Klant op onredelijke wijze weigert de levering te aanvaarden of als de Klant het (de) Product(en) niet binnen een redelijke termijn heeft opgehaald bij de vervoerder, heeft Sibel het recht om de koopovereenkomst met de Klant te beëindigen en het (de) Product(en) niet langer ter beschikking te stellen voor levering of ophaling. In dat geval zal Sibel het bedrag van de aankoopprijs dat de Klant in het kader van de koopovereenkomst al heeft betaald, terugbetalen, verminderd met een vaste compensatie gelijk aan 20% van de totale aankoopprijs van het (de) bestelde Product(en) voor de door Sibel gedane administratiekosten voor de poging tot levering en voor de terugzending van het (de) Product(en).

 

4. HERROEPINGSRECHT

De Klant heeft het recht om binnen veertien (14) dagen en zonder opgave van redenen af te zien van de aankoop. De herroepingstermijn verstrijkt veertien (14) dagen na de dag waarop de Klant, of een derde partij die niet de vervoerder is en die door de Klant is opgegeven, de bestelde producten fysiek in bezit heeft genomen. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht moet de Klant Sibel op de hoogte brengen. Om aan de termijn voor herroeping te voldoen, volstaat het voor de Klant om zijn mededeling inzake de uitoefening van het herroepingsrecht te versturen voordat de herroepingstermijn is verstreken. Als de Klant zich terugtrekt uit de overeenkomst op afstand, betaalt Sibel alle van de Klant ontvangen betalingen, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de bijkomende kosten die voortvloeien uit de keuze van de Klant voor een ander type levering dan het goedkoopste type standaardlevering dat door Sibel wordt aangeboden), terug aan de Klant, zonder onnodig uitstel en in elk geval uiterlijk veertien (14) dagen na de dag waarop Sibel wordt ingelicht over de beslissing van de Klant om zich terug te trekken uit de overeenkomst op afstand. Sibel verricht dergelijke terugbetaling met dezelfde betaalmethode als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in elk geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Sibel kan wachten met de terugbetaling tot men het (de) Product(en) heeft teruggekregen of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij het (de) Product(en) heeft teruggezonden, naargelang welk tijdstip eerst valt. De Klant zendt de Producten terug zonder onnodig uitstel en in elk geval uiterlijk veertien (14) dagen na de dag waarop de Klant Sibel heeft ingelicht over zijn terugtrekking uit het contract op afstand. De termijn is in acht genomen wanneer de Klant het (de) Product(en) terugzendt voordat de periode van veertien (14) dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de Producten komen voor rekening van de Klant. De Klant is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van het (de) Product(en) die het gevolg is van gebruik ervan dat verder ging dan nodig was om de aard, de hoedanigheid en het functioneren van het (de) Product(en) vast te stellen.

 

5. OVERDRACHT VAN RISICO EN EIGENDOM

Zodra het (de) Product(en) aan de Klant is (zijn) geleverd, komt elk risico van schade aan of verlies van het (de) Product(en) voor rekening van de Klant. Het eigendomsrecht gaat over op de Klant zodra de Klant de prijs volledig heeft betaald (met inbegrip van (transport-)kosten) en na betaling van eventuele andere openstaande bedragen (bv. intrest, vergoeding van schade) door de Klant aan Sibel.

 

6. PRIJS EN BETALING

Alle prijzen van de Producten staan vermeld in euro en zijn inclusief btw. De transportkosten zijn niet inbegrepen in de prijs en moeten door de Klant worden betaald, bovenop de aankoopprijs. De prijzen die gelden voor de bestelling(en) die door de Klant is (zijn) geplaatst, zijn de prijzen die geldig waren en op de website werden vermeld op de dag waarop de bestelling werd geplaatst en zoals ze door Sibel worden opgegeven in de e-mail met de orderbevestiging. Als er kortingen worden verleend aan de Klant, zijn deze uitsluitend van toepassing op de (het) specifieke (deel van de) bestelling waarvoor ze werden verleend en in geen geval (zelfs niet als de kortingen herhaaldelijk worden verleend) geven ze de Klant het recht op gelijkaardige kortingen bij volgende bestellingen. Bestellingen kunnen worden betaald via de bank met creditcard (ondersteunde betaalkaarten zijn: VISA, Master Card, American Express) en via PayPal. De Klant garandeert dat hij wettelijk gerechtigd is om online betalingen uit te voeren volgens een van de bovengenoemde betalingsmethoden en dat de bankrekening/PayPal-account over voldoende tegoed beschikt om het aan Sibel verschuldigde bedrag te betalen. De facturen worden uitsluitend in elektronisch formaat bezorgd. De facturen van Sibel zijn betaalbaar binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de factuurdatum.

 

7. ZICHTBARE GEBREKEN – RECHT OP RUILEN – PRODUCTEN TERUGZENDEN

De Klant is verplicht om het (de) Product(en) op het moment van levering te controleren op zichtbare schade of gebreken en na te gaan of de hoeveelheid klopt. Alle klachten met betrekking tot zichtbare gebreken en/of onvolledige leveringen moeten door de Klant onmiddellijk en uiterlijk binnen twee (2) dagen na de levering van het (de) Product(en) schriftelijk worden meegedeeld, samen met een duidelijke foto van de beschadigde verpakking/zichtbare gebreken. Klachten over onvolledige leveringen of zichtbare gebreken die niet binnen de bovengenoemde termijn worden doorgegeven, zullen niet worden behandeld. Als de Klant niet tevreden is met zijn aankoop, biedt Sibel de Klant de mogelijkheid om het (de) Product(en) binnen twee (2) kalenderdagen na de ontvangst van het (de) Product(en) door de Klant te ruilen. Producten die met korting zijn aangeboden, kunnen niet worden geruild. Het (de) Product(en) moet(en) in zijn (hun) oorspronkelijke staat worden teruggezonden naar Sibel: onbeschadigd, ongebruikt, schoon, ongedragen, ongewassen en met het (de) oorspronkelijke etiket(ten). Sibel behoudt zich het recht voor om te weigeren (een) teruggezonden Product(en) dat (die) niet in verkoopbare staat is (zijn), te ruilen. Als de Klant zijn herroepingsrecht gebruikt en Sibel merkt dat het (de) Product(en) opnieuw kan (kunnen) worden verkocht, maar aan verminderde waarde, als gevolg van gebruik ervan dat verder ging dan nodig was om de aard, de hoedanigheid en het functioneren van het (de) Product(en) vast te stellen, dan heeft Sibel het recht om de terugbetaling van de aankoopprijs te verminderen met het bedrag gelijk aan 75% van de aankoopprijs van het (de) Product(en).

 

8. AANSPRAKELIJKHEID

De Producten in de webshop worden zo nauwkeurig mogelijk beschreven en afgebeeld. Sibel wijst elke vorm van aansprakelijkheid af voor eventuele fouten die zich kunnen voordoen wanneer de foto's en bijbehorende tekst waarmee de Producten worden voorgesteld of beschreven, op de website worden geplaatst. De Klant erkent ervan op de hoogte te zijn dat de kleuren op de foto's lichtjes kunnen afwijken van de kleuren van het (de) originele Product(en). Sibel is niet aansprakelijk voor enig verlies, kosten, schade of uitgaven die voortvloeien uit een laattijdige levering doordat de voorraad uitgeput is. In geen geval kan Sibel door de Klant aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte schade en de totale aansprakelijkheid van Sibel in het kader van een koopovereenkomst mag in geen geval hoger zijn dan het bedrag dat door de Klant aan Sibel is betaald. Het voorgaande is niet van toepassing in geval van fraude of opzettelijk wangedrag van Sibel. Voorzover Sibel afhangt van de samenwerking met en de diensten en de leveringen van derden, kan Sibel op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade door de schuld van die derden.

 

9. OVERMACHT

Sibel is niet verantwoordelijk indien de uitvoering door Sibel van een van zijn verplichtingen wordt vertraagd, verhinderd, beperkt of bemoeilijkt door overmacht (brand, overstroming, ontploffing, niet- of gebrekkige levering door de leveranciers, ...) of door enige andere oorzaak buiten de redelijke controle van Sibel. In dat geval wordt Sibel vrijgesteld van de uitvoering van zijn verplichtingen voorzover en voor de duur van het onvermogen om dat te doen. Indien de overmacht langer dan dertig (30) kalenderdag duurt, kunnen zowel Sibel als de Klant de overeenkomst schriftelijk beëindigen zonder dat enige vergoeding aan de Klant moet worden betaald. Aangezien de verbintenis van de Klant ten aanzien van Sibel in wezen een verplichting tot betaling inhoudt, wordt overmacht met gevolgen voor de Klant uitdrukkelijk uitgesloten.

 

10. CONTACT – KLANTENDIENST

Als de Klant vragen heeft, meer informatie wil of klachten heeft met betrekking tot zijn aankoop, dan kan de Klant contact opnemen met de klantendienst van Sibel op het nummer +3256 223971 of via info@nobody.be. De klantendienst kan ook per brief worden gecontacteerd op het adres: SIBEL BVBA, Doenaertstraat 21, 8510 Marke. Sibel stelt alles in het werk om de Klant binnen vijf (5) werkdagen na het telefonisch contact met de Klant of na ontvangst van een e-mail of een brief van de Klant, een antwoord te bezorgen.

 

11. PRIVACY

Wanneer de Klant een bestelling plaatst via de webshop van Sibel, verzamelt Sibel de volgende persoonsgegevens van de Klant: aanspreking, naam, geslacht, e-mailadres, postadres, leveringsadres, telefoon- en/of gsm-nummer, faxnummer, betalingsgegevens, betaalkaartgegevens en/of bankrekeninggegevens. De Klant geeft Sibel de toestemming om de persoonsgegevens te verwerken zoals ze aan Sibel zijn bezorgd en in overeenstemming met de bepalingen van dit artikel 11. Sibel is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens krachtens de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende richtsnoeren voor de bescherming van de persoonlijke privacy en gebruikt de gegevens voor de volgende doeleinden: klantenadministratie, opvolging van bestellingen en direct marketing door Sibel. De Klant gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat Sibel zijn naam en (leverings-)adres doorgeeft aan derden (vervoerder) zodat de bestelde Producten aan de Klant kunnen worden geleverd. De Klant heeft het recht om de verwerkte gegevens op te vragen, te bekijken, bij te werken en zich te verzetten tegen het gebruik ervan voor direct marketing door Sibel, krachtens de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende richtsnoeren voor de bescherming van de persoonlijke privacy.

 

12. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De merknaam en het logo Nobody en alle verwante namen, ontwerpmerken en slogans zijn handelsmerken van Sibel. Sibel is de eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten die verband houden met de Producten die via de webshop te koop worden aangeboden. De lay-out en het grafische ontwerp van de website van Sibel en daarnaast ook van alle ontwerpen, foto's, afbeeldingen, illustraties, tekstmateriaal en video- of audiobestanden die op deze website zijn gepubliceerd, worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten en blijven de exclusieve eigendom van Sibel. Elke vorm van reproductie, publicatie, imitatie of enig ander soort gebruik (met uitzondering van afdrukken van één kopie en downloaden van uittreksels van webpagina's voor persoonlijk gebruik) in welke vorm dan ook, zonder uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming van Sibel, is verboden.

 

13. SCHEIDBAARHEID

Als eender welke van deze voorwaarden ongeldig of op enig andere manier onuitvoerbaar wordt bevonden, heeft de ongeldigheid of onuitvoerbaarheid van die voorwaarde op geen enkele wijze invloed op de andere voorwaarden, die onverminderd van kracht blijven en bindend en uitvoerbaar blijven.

 

14. WIJZIGINGEN IN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Sibel behoudt zich het recht voor om deze Algemene voorwaarden naar eigen goeddunken en te allen tijde te herzien in overeenstemming met de veranderingen in het handelsbeleid van Sibel en de economische en juridische noden. Zulke herziening zal online op de website worden geplaatst en het voortgezette gebruik van de webshop wordt beschouwd als het akkoord van de Klant om door deze nieuwe algemene voorwaarden gebonden te zijn.

 

15. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE GERECHTELIJKE INSTANTIE

Deze Algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen Sibel en de Klant die voortvloeien uit of in verband met door de Klant geplaatste bestellingen via de webshop van Sibel, worden geregeld door en geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgisch recht. Alle geschillen met betrekking tot de Overeenkomst zullen uitsluitend beslecht worden door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen afdeling Kortrijk. De taal van de procedure is Nederlands.